Ara:

TESPİT İŞLEMLERİ

Esas itibarıyla, 29850/07.10.2016 sayı ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ilişkin hususları içermekte olup bu işlemler aşağıdaki şekildedir:

Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri

AN1 Antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,

AN2 Antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesi,

AN3 Antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,

AN4 Antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesi,

AN5 Gümrük Yönetmeliğinin 523.  maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata   uygunluğunun incelenmesi,

AN6 Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili

kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti,

AN7  Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibari ile tespiti,

AN8  Genel antrepoya eşya giriş çıkış tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili

kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti,

AN9  Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçme işlemlerinin tespiti,

Geçici İthalat Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri

GC1 Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti,

GC2  İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesi’nden ihraç edildiğinin tespiti,

GK1 Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespiti,

NK1 Eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanımına tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespiti,

DR1 Dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edilecek işlemlerin tespiti,

Dolaşım Belgeleri ve Menşe Mevzuatına ilişkin Tespit İşlemleri

SK1 İbraz edildiği ithalatçı  ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1/EUR MED Dolaşım Belgeleri ile EUR1/EUR MED Dolaşım Sertifikaları ve /veya Fatura beyanları / EUR MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılması,

INF4 İthalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF4 Bilgi formu düzenlenmesine yönelik işlemlerinin yapılması,

AT1 Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için ATR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin teşvik edici belgelerin, Gümrük Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, ihracatı ve Yatırımları teşvik mevzuatı hükümleri ve ithalat rejiminin mahrecine iade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesi,

EU2 Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti,

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri

OK1 Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesi,

Çok Zor Duruma ilişkin Tespit İşlemleri

ZD1 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ve 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) nin 17 nci maddesi gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülüklerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti,

Beyannamenin Belirli Alanlarında Yapılacak Düzeltmeye İlişkin Tespit İşlemleri

BD1 Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesi,

Takas kapsamında KKDF muafiyetine İlişkin tespit işlemleri

TK1 Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük idarelerinden yapılması halinde KKDF muafiyeti uygulanmasına esas teşkil edecek tespitleri

Kapsamaktadır.

DANIŞMANLIK, DENETİM VE SORUN ÇÖZME HİZMETLERİ

KDM Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A.Ş. olarak Bakanlıkta denetim ve idarecilik tecrübesine uzman kadromuz ile dış ticaret işlemlerinde optimum fayda ve verimin nasıl elde edilebileceğine yönelik alternatif çözümler sunulması, gümrük idarelerinde ya da gümrük işlemleri kaynaklı başka kamu idarelerinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, idari ve adli safhada olan gümrük uyuşmazlıklarında çözüm üretmek kapsamında danışmanlık ve takip, yönlendirme işlemleri yapılmaktadır. Bu neviden iş ve işlemler kapsamında;

  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü belgesi alımı ve devamında danışmanlık hizmetleri,
  • Yaptırılan gümrük işlemlerinin(firma muhasebe, stok kayıtları, gümrük, banka vd. ilişkili kurumlar) Bakanlıkça denetlenmesi öncesinde ön denetimini yapılması,
  • Gümrük işlemleri esnasında idarece ya da denetim elemanlarınca yapılan denetlemelerde tatbik edilen cezalar ya da oluşan ihtilaflar hususunda danışmanlık hizmetleri,
  • Gümrük uyuşmazlıklarıyla (Örneğin GTİP uyuşmazlığı, kıymet uyuşmazlıkları, referans fiyat uyuşmazlıkları gibi) ilgili idare nezdinde ya da devamında idare ve vergi mahkemeleri nezdinde oluşan ihtilaflarda her türlü itiraz vb. danışmanlık hizmetleri,
  • Gümrük uyuşmazlıklarıyla ilgili Kaçakçılıkla  Mücadele  Kanunu,  Kabahatler Kanunu,  Türk Ceza Kanunu, vb. kanunlar açısından oluşan idari/adli sorunların çözümlenmesine dair danışmanlık hizmetleri,

İlgi ve çalışma alanımıza girmektedir.